• Teunis, meer dan gewoon.

Algemene verkoop- leverings- en huurvoorwaarden

Algemene verkoop- leverings- en huurvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN HUURVOORWAARDEN VAN:

 • Teunis Industrietechniek B.V. Galvanistraat 8 te (7461 JC) Rijssen, nr. 06082254
 • Teunis Automotive B.V. Galvanistraat 3 te (7461 JC) Rijssen, nr. 06082255
 • Teunis Rijssen Beheer B.V. Galvanistraat 3 te (7461 JC) Rijssen, nr. 06082253

hierna te noemen ”Teunis”. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd onder bovenstaande nummers bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Almelo.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID BEPALINGEN

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Teunis en koper, hierna te noemen de wederpartij, met uitsluiting van voorwaarden en/of bedingen van de wederpartij.

1.2. De bepalingen van deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle huurovereenkomsten tussen Teunis en huurder, hierna te noemen de wederpartij, tenzij toepasselijkheid in verband met de aard van de huurovereenkomst is uitgesloten.

1.3. Afwijkingen van één of meer van deze algemene verkoop-  leverings- en huurvoorwaarden gelden slechts indien en voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en dan slechts ten aanzien van de alsdan specifiek vermelde overeenkomst.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

2.1. Offertes van Teunis zijn vrijblijvend.

2.2. In drukwerk vermelde gegevens binden Teunis niet en kunnen zonder voorafgaand bericht aan wijziging onderhevig zijn.

2.3. Via vertegenwoordigers van Teunis opgegeven orders worden geaccepteerd, behoudens tegenbericht binnen tien dagen.

2.4. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Teunis is gerechtigd de in de offerte opgegeven prijzen, gedurende drie maanden na de datum van de offerte, te verhogen en de verhoging door te berekenen aan de wederpartij, indien zich na de datum van offerte prijsverhogingen mochten voordoen, met name wanneer deze een gevolg zijn van verhoging van rechten, accijnzen, fabrieksprijzen, arbeidslonen en valutawijzigingen.

2.5. Alle met de overeenkomst of uitvoering daarvan samenhangende kosten van verpakking, vervoer en opslag komen voor rekening van de wederpartij en zijn niet bij de prijs inbegrepen.

ARTIKEL 3: LEVERING EN LEVERTIJD

3.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Teunis.

3.2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of onnodig vertraagt, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. Levertijden, reparatie- en/of installatieduur worden bij benadering vastgesteld en gelden nimmer als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij Teunis derhalve ingebreke te stellen.

ARTIKEL 4: RECLAME

4.1. Bij aflevering zal de wederpartij, zonder dat dit voor Teunis kosten met zich meebrengt, inspecteren of de zaken in overeenstemming zijn met hetgeen is overeengekomen. Indien de wederpartij de zaken bij controle niet goedkeurt, zal de wederpartij dat binnen maximaal 14 dagen schriftelijk aan Teunis meedelen en Teunis in de gelegenheid stellen de geleverde zaken te onderzoeken, bij gebreke waarvan alle rechten en/of vorderingen van de wederpartij uit dien hoofde vervallen. Deze rechten/ vorderingen vervallen ook, indien de zaken al in gebruik zijn of zijn doorverkocht.

4.2. De zaken blijven voor risico van de wederpartij indien de wederpartij de zaken bij controle niet akkoord bevindt of op goede gronden de overeenkomst ontbindt.

ARTIKEL 5 HOEDANIGHEID EN TECHNISCHE EISEN

5.1. De zaken worden geleverd met inachtneming van de in Nederland gangbare toleranties ten aanzien van samenstelling, afmetingen, hoeveelheden, gewicht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is Teunis er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.

ARTIKEL 6 MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN

6.1. Als Teunis een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding; de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1. Teunis blijft eigenaar van de door haar geleverde/te leveren zaken totdat de wederpartij de tegenprestatie met betrekking tot de geleverde/te leveren zaken en de tegenprestaties op grond van andere gelijksoortige overeenkomsten heeft voldaan.

7.2. Door Teunis afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken aan derden in eigendom over te dragen of met een pandrecht of enig ander recht te bezwaren. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Teunis zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

7.3. Indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst tegenover Teunis niet nakomt, is Teunis zonder ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen en is de wederpartij verplicht daaraan alle medewerking te verlenen, op straffe van een boete van 10% van de factuurwaarde per dag.

7.4. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom zijn overgegaan en zich in handen van de wederpartij bevinden, behoudt Teunis zich hierbij reeds nu vooralsdan de pandrechten voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, die Teunis uit welken hoofde dan ook tegen de wederpartij mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Teunis geleverde zaken welke door de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Teunis haar eigendomsbehoud heeft verloren. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Teunis de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven, alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te ver panden aan Teunis op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW, de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Teunis geleverde zaken te verpanden aan Teunis op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Teunis, op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Teunis ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

ARTIKEL 8: BETALING EN NAKOMING OVERIGE VERPLICHTINGEN

8.1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, contant bij aflevering van de zaken te geschieden en in ieder geval binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder dat verrekening en/of aftrek mogelijk is. Ingeval van faillissement/ surséance/ liquidatie van de wederpartij, zijn alle vorderingen van Teunis onmiddellijk opeisbaar.

8.2. Indien niet contant wordt betaald, dan wel indien de overeengekomen betalingstermijn/-datum niet in acht wordt genomen, is de wederpartij in verzuim zonder dat daartoe enige inverzuimstelling vereist is en gehouden Teunis een rente te vergoeden van 1,5% voor elke maand of gedeelte daarvan, die hij met betaling in gebreke is gebleven, onverlet het recht van Teunis terzake rechtsmaatregelen te nemen.

8.3. In dien de wederpartij in gebreke is of in verzuim is met het nakomen van haar verplichtingen komen alle redelijke kosten ter voldoening in en buiten rechte voor haar rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld aan de hand van het incasso-tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 150,–.

8.4. Iedere betaling wordt geacht te strekken ter voldoening van de oudste openstaande vordering. Teunis is gerechtigd openstaande vorderingen te verrekenen met door hem uit welke hoofde dan ook verschuldigde betalingen.

8.5. Indien de wederpartij met betaling jegens Teunis in gebreke is, heeft Teunis het recht de verdere uitvoering van alle overeenkomsten op te schorten of te annuleren, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

8.6. Indien Teunis zaken van de wederpartij onder zich heeft is zij gerechtigd die zaken onder zich te houden tot de voldoening van al hetgeen de wederpartij uit welken hoofde dan ook aan haar is verschuldigd en ongeacht uit welken hoofde zij de zaken onder zich heeft.

ARTIKEL 9: GARANTIE

9.1. Teunis garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabrikagefouten, voorzover en onder dezelfde voorwaarden als deze garantie door haar leverancier is verstrekt.

9.2 De garantieverplichting van Teunis beperkt zich in het algemeen tot het leveren van nieuwe onderdelen. Teunis kan ervoor kiezen om de zaak te herstellen of te vervangen.

9.3. Een garantie geldt niet, indien en zolang de wederpartij jegens Teunis in verzuim is en/of de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, danwel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld en/of langer dan normaal zijn opgeslagen en/of de geleverde zaken zijn verwerkt met ander zaken en/of één maand na levering is verstreken. Deze opsomming is niet limitatief.

9.4. Teunis garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde zaak geschikt is voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil gebruiken.

9.5. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is de aansprakelijkheid van Teunis beperkt overeenkomstig het bepaalde in het volgende artikel.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Voor gebreken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 9 (garantie) van deze voorwaarden.

10.2. Teunis is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken, gebrekkige reparatie en/of installatie of door Teunis verstrekte adviezen, tenzij de schade een gevolg is van grove schuld of opzet van Teunis of haar leidinggevende. Teunis is derhalve ook niet aansprakelijk voor dergelijke schade, wanneer deze veroorzaakt is door hulppersonen of niet-leidinggevende ondergeschikten.

10.3. Teunis is niet verplicht over te gaan tot vergoeding van:

 1. – indirecte schade, zoals bedrijfsschade;
 2. betalen\ betaalde prijs.
 3. – schade die buiten de dekking van haar bedrijfsverzekering valt.

ARTIKEL 11: OVERMACHT

11.1. In geval van overmacht, d.w.z. omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Teunis zijn toe te rekenen, heeft Teunis het recht om op grond daarvan de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Teunis niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Dat geldt ook, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Teunis haar verbintenis had moeten nakomen.

11.2. Als overmacht wordt onder meer worden beschouwd:

 1. – vertraagde levering door leveranciers, dan wel enige tekortkoming van leveranciers;
 2. – vervoersmoeilijkheden van elke aard die het vervoer naar Teunis belemmeren;
 • werkstaking of uitsluiting;
 • overheidsmaatregelen, waardoor het uitvoeren van opdrachten wordt belemmerd of verboden.
 • import- en exportbeperkingen

11.3. Indien Teunis bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 12: OPSCHORTING EN ONTBINDING

12.1. Buiten de in de wet genoemde gevallen zijn de vorderingen van Teunis direct opeisbaar en is Teunis, onverminderd alle andere rechten/vorderingen, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te op te schorten of te ontbinden, indien haar na het sluiten van de overeenkomst blijkt van omstandigheden die Teunis goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen en/of indien Teunis de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is. Zodanig recht op ontbinding bestaat ook indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Teunis zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.

ARTIKEL 13: HUURVOORWAARDEN

13.1. De huurder dient bij het sluiten van de huurovereenkomst een waarborgsom te storten. Bij niet-nakoming van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst, is Teunis bevoegd tot verrekening met de waarborgsom over te gaan.

13.2. De huurprijs is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient zodanig te geschieden dat Teunis uiterlijk op de vervaldag van de betrokken huurtermijn daarover kan beschikken.

13.3. Het is de huurder verboden de zaak aan derden af te staan, te verhuren, te bezwaren of te vervreemden dan wel anderszins de rechtstoestand van het verhuurde te wijzigen, de zaak geheel of gedeeltelijk te demonteren, enige reparatiehandeling aan de zaak uit te voeren of te doen uitvoeren.

13.4. De huurder dient het verhuurde voor het einde van de overeengekomen huurperiode in goede staat terug te brengen, bij gebreke waarvan de huurder tot de dag van teruggave een vergoeding per dag, een deel van een dag daaronder begrepen, verschuldigd van 150% van het huurtarief van het verhuurde.

13.5. Het verhuurde is gedurende de huurtijd voor het risico van huurder.

13.6. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het verhuurde.

13.7. Bij schade aan het verhuurde dient de huurder de zaak onmiddellijk ter reparatie aan Teunis terug te brengen. Onderhouds- en reparatiekosten komen ten laste van huurder.

13.8. De huurder is zowel tegenover Teunis als tegenover derden aansprakelijk voor alle schade door of in verband met het gebruik van het verhuurde veroorzaakt, waaronder schade als gevolg van niet-verhuur.

13.9. Teunis is niet aansprakelijk voor door huurder of derden in verband met het verhuurde geleden directe en/of indirecte schade, ook niet wanneer de schade een gevolg zijn van (on)zichtbare of (niet) verborgen gebreken aan het verhuurde en/of een gevolg is van installatie- en of reparatiefouten.

13.10. De huurder dient zich tegen alle aansprakelijkheid te verzekeren en vrijwaart Teunis van aansprakelijkheid, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.11. Teunis heeft, naast de in de wet en in deze algemene voorwaarden genoemde gevallen, het recht de huurovereenkomst te ontbinden, zonder jegens huurder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien de huurder zijn/haar verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt, zijn\haar handelingsbekwaamheid verliest, dan wel op zijn goederen en/of op het verhuurde beslag is/wordt gelegd en/of wanneer door huurder surséance van betaling wordt aangevraagd, wanneer huurder geraakt in staat van faillissement. Indien Teunis gerechtigd is tot ontbinding over te gaan en de huurovereenkomst ontbindt, is Teunis gerechtigd zich op kosten van huurder in het bezit van het verhuurde te stellen en alle huurtermijnen, waaronder de huurtermijnen die nog zouden zijn verschenen, indien de huurovereenkomst niet voortijdig zou zijn beëindigd, vermeerderd met de eventueel door Teunis te lijden/geleden schade, terstond ineens op te eisen.

13.12. Alle door Teunis te maken kosten, waaronder die van juridische bijstand, tot het effectueren en bewaren van haar rechten ingevolge de huurovereenkomst, komen ten laste van de huurder.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

14.1. Op elke aanbieding en overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen tussen partijen worden met toepasselijkheid van Nederlands Recht beslecht door de Rechtbank te Almelo, in het geval dat de rechtbank bevoegd is, en door de kantonrechter te Almelo, indien de kantonrechter bevoegd is. Teunis blijft bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het internationale verdrag bevoegde rechter.